امکانات نرم افزار


روال بدست آوردن نقشه‌های اجرایی فونداسیون توسط نرم‌افزار رسام نسبت به ترسیم نقشه‌ها به روش دستی تفاوتهای عمده‌ای داشته و با نقشه‌هایی که با روشهای معمول ترسیم می‌شود قابل مقایسه نمی‌باشد همچنین استفاده از نرم‌افزار رسام مستلزم آگاهی کامل کاربر نسبت به عملکرد پارامترهایی است که در برنامه تعریف شده و در اکثر موارد جنبه آیین‌نامه‌ای نداشته و به جهت سهولت در اجرا توسط تهیه‌کنندگان نرم‌افزار با در نظر گرفتن کلیه شرایط اجرایی و اقتصادی تعریف و در برنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

در ادامه برخی از امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزار به همراه تعریف بعضی از پارامترهای مورد استفاده توضیح داده شده است:

قابلیت تنظیم فاصله بین آرماتورهای تقویتی پشت سر هم در نوارهای طراحی آرماتور
تنظیم فاصله ابتدا و انتهای آرماتورهایی که با طولهای مختلف در کنار هم قرار می‌گیرند.
در نظر گرفتن حداقل طول جهت ترسیم آرماتورهای تقویتی
تنظیم طول حذف آرماتورهای کوتاه.
امکان اعمال ضریب یکسان سازی جهت آرماتورهای تقویتی .
امکان برقراری شرط حداکثر تعداد آرماتور در هر گروه.
انتخاب آیین‌نامه آبا و یا تعریف مقادیر طول خم، طول وصله و طول مهاری توسط کاربر.
امکان در نظر گرفتن طول قطع عملی ، کنترل واعمال طول مهاری مورد نیازدر آرماتورهای تقویتی
قابلیت مدیریت همه نوارهای طراحی شامل تغییر در قطر آرماتور اصلی، فاصله آرماتورهای اصلی و تغییر در قطر آرماتورهای تقویتی در هر نوار به صورت مستقل
استفاده از دستور …sec جهت ترسیم مقاطع عرضی
بدست آوردن دستور برش آرماتورهای مصرفی پروژه و یا ساخت فایل جدید از طول و تعداد آرماتور جهت اجرای این قسمت از برنامه
استفاده از همه نسخه‌های اتوکد جهت ترسیم نقشه‌ها
ساخت لایه‌های مختلف جهت همه موضوعات ترسیم شده و امکان تغییر در مشخصات این لایه‌ها.
ساخت سبک‌های نوشتاری و اندازه‌گذاری و امکان تغییر در این مشخصات به دلخواه کاربر.
امکان ساخت فایل متنی طول و تعداد آرماتور جهت استفاده از قسمت برش آرماتورهاتوسط کاربر
امکان ترسیم پلانهای آرماتورگذاری در سه حالت مختلف