تقدیر و تشکر سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

تقدیر و تشکر سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی